سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر مطالعات و پژوهش های دفتر تبلیغات  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن  
مدیریت پژوهشی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها  
مدیریت پژوهشی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت  
مدیریت پژوهشی 
 
 
علمی اجرائی